artykuł nr 1

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej (wzór wniosku do pobrania poniżej).

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli PGK Sp. z o.o. będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do PGK Sp. z o.o., wybierając jeden z poniższych sposobów:

1.   na adres: Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

                   ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl

2.   złożyć w Sekretariacie Spółki (adres jak powyżej)

3.   przesłać na adres e-mail: sekretariat@pgk.przemysl.pl 

4.   za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)

Termin załatwienia sprawy :
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.).

Załączniki:
Wniosek 212 KB