Deklaracja Dostępności

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Przemyskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików dołączanych do artykułów zapisanych najczęściej w formacie PDF nie jest dostępnych cyfrowo

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Hornecki, sekretariat@pgk.przemysl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 678 24 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Budynek biurowy przy ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl (siedziba główna).

Budynek posiada trzy wejścia:
- główne od ul. Słowackiego wprost z parkingu,
- boczne od strony Cmentarza Głównego,
- od strony wewnętrznej budynku (do użytku służbowego)
Do wejść prowadzą schody. Wejścia wyposażone są w standardowe drzwi. Wejście boczne od strony Cmentarza Głównego posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
Budynek ma dwie kondygnacje i jedną klatkę schodową.
Budynek nie posiada:
- windy,
- toalet z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
Na parterze znajduje się czytelna tablica informacyjna z nazwami stanowisk pracy i numerami pokoi.
Sekretariat zlokalizowany jest na piętrze.
Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
Brak dodatkowych dostosowań wewnątrz budynku.
Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich może odbywać się po wcześniejszym umówieniu terminu.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.


Biuro Administracji Targowisk Miejskich przy ulicy Sportowej 5, 37-700 Przemyśl.

Budynek posiada jedno wejście z poziomu gruntu.
Wejście wyposażone jest w standardowe drzwi.
Wejście nie jest zabezpieczone bramką.
Budynek posiada jedną kondygnację.
Dla osób na wózkach inwalidzkich w budynku dostępny jest korytarz i pomieszczenie biurowe.
Budynek nie posiada toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
Przy budynku znajdują się ogólnodostępne płatne miejsca parkingowe, brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
Brak dodatkowych dostosowań wewnątrz budynku.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Sportowej 1 (wjazd od ulicy Wilsona), 37-700 Przemyśl.

Budynek posiada jedno wejście z poziomu gruntu.
Wejście wyposażone jest w standardowe drzwi.
Wejście nie jest zabezpieczone bramką.
Budynek posiada jedną kondygnację.
Budynek jest dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich.
Budynek nie posiada toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
Brak dodatkowych dostosowań wewnątrz budynku.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Nasz serwis BIP został zaprojektowany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji ( test).

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML5
  • WCAG 2.1 (minimum AA)

Serwis spełnia wszelkie normy Europejskie zawarte w dokumentach:

Unii Europejskiej:

  • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006 r.
  • Inicjatywa i2010
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.

ONZ: Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • Zmiana wielkości czcionki,
  • Zmiana odstępów w tekście (między znakami, słowami, liniami),
  • Zmiana kontrastu.

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

certyfikat dostępności Jednostka Bez Barier

Certyfikat przyznany w następstwie przeprowadzonego audytu *) potwierdza wysoki stopień dostępności cyfrowej serwisu BIP dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).


*) Niniejszy Certyfikat „Jednostka Bez Barier” potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie minimum AA). Nie informuje o poziomie dostępności wszystkich treści publikowanych przez: Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.