artykuł nr 1

Przedmiot działalności

1. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
2. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane ( 43.99.Z),

3. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),

4. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),

5. pozostałe sprzątanie (81.29.Z),
6. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),

7. pogrzeby i działalność pokrewna (96.03.Z),
8. działalność rachunkowo- księgowa , doradztwo podatkowe (69.20.Z)

9. zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z),
10. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z).