artykuł nr 1

Aktywa według stanu na dzień 30.04.2022 r. w tys. zł.


Kapitał zakładowy   602.4 tys. zł
Majątek trwały 3.369 tys. zł

1. Aktywa trwałe   3.723 tys. zł
2. Aktywa obrotowe 3.574 tys. zł
3. Aktywa razem   7.297 tys. zł