artykuł nr 1

Aktywa według stanu na dzień 30.09.2019 r. w tys. zł.


Kapitał zakładowy 602.4 tys. zł
Majątek trwały 2.556 tys. zł

1. Aktywa trwałe   2.988 tys. zł
2. Aktywa obrotowe   2.317 tys. zł
3. Aktywa razem   5.305 tys. zł