artykuł nr 1

Aktywa według stanu na dzień 31.01.2021 r. w tys. zł.


Kapitał zakładowy 602.4 tys. zł
Majątek trwały 3.002 tys. zł

1. Aktywa trwałe   3.443 tys. zł
2. Aktywa obrotowe   3.002 tys. zł
3. Aktywa razem   6.445 tys. zł